Aktuální ročník soutěže

Devátý ročník udílení cen za nejlepší vysokoškolské kvalifikační práce v oboru geomorfologie proběhne v roce 2021 na konferenci České asociace geomorfologů na Horní Bečvě (14. – 16. 4. 2021, Česká republika). Cílem soutěže je motivovat studenty k odborné práci, posílit propojení studentů a odborné geomorfologické komunity, propagovat výsledky práce studentů stejně jako posilovat identitu geomorfologické komunity jako takové.
Vyhlášení 9. ročníku soutěže České asociace geomorfologů ve spolupráci s Asociaciou slovenských geomorfológov


Pravidla soutěže ČAG o nejlepší kvalifikační práci

Cílem soutěže je motivovat studenty k odborné práci, posílit propojení studentů a odborné geomorfologické komunity, propagovat výsledky práce studentů stejně jako posilovat identitu geomorfologické komunity jako takové.


Ceny jsou udíleny v následujících kategoriích:

A. Cena Františka Vitáska za nejlepší bakalářskou práci
B. Cena J. Moschelesové za nejlepší diplomovou práci
C. Cena Jiřího V. Daneše za nejlepší disertační práci


Hodnotícími kritérii jsou zejména:

(a) relevance tématu, (b) inovativnost přístupu k řešení tématu, (c) úroveň teoretických východisek a práce s odbornou literaturou, (d) úroveň metodologie a jasné prezentace metodických postupů, (e) kvalita řešení problému (logičnost, struktura, exaktnost, úplnost, jasnost projevu), (f) formální stránka práce – jazyková úroveň, grafická úroveň (správnost, názornost), (g) úroveň diskuse výsledků (ve smyslu základního i aplikovaného výzkumu), přínos pro rozvoj poznání a (h) mezioborové vazby.Starší ročníky soutěže

8. ročník

Vyhlášení 8. ročníku soutěže

7. ročník

Vyhlášení 7. ročníku soutěže
Zpráva o výsledcích 7. ročníku soutěže
Vítězi 7. ročníku soutěže se stali:
- Radek Kučera: Využití metod elektrické odporové tomografie při vyhledávání podzemních prostor (bakalářská práce)
- Ondřej Racek: Analýza náchylnosti území Česka ke vzniku svahových deformací (diplomová práce)

6. ročník

Vyhlášení 6. ročníku soutěže
Zpráva o výsledcích 6. ročníku soutěže
Vítězi 6. ročníku soutěže se stali:
- Ivan Smažák: Zrnitostní analýza korytových sedimentů Velké Hanzlůvky (bakalářská práce)
- Václav Duffek: Geofyzikální analýza vybraných kamenných moří na Šumavě(diplomová práce)
- Adam Emmer: Dynamic of evolution and hazardousness of lakes in the Cordillera Blanca (Peru) (doktorská disertační práce)

5. ročník

Vyhlášení 5. ročníku soutěže
Zpráva o výsledcích 5. ročníku soutěže
Vítězi 5. ročníku soutěže se stali:
- Jan Baťka: Analýza supraglaciálních jezer: případová studie z pohoří Cordillera Blanca, Peru (bakalářská práce)

4. ročník

Vyhlášení 4. ročníku soutěže
Zpráva o výsledcích 4. ročníku soutěže
Vítězi 4. ročníku soutěže se stali:
- Olga Kluzová: Růstové odezvy smrků ztepilých na sesuvnou událost Girová 2010 (bakalářská práce)
- Lenka Ondráčková: Podmínky transportu sedimentů v povodí Česné Opavy – analýza (dis)konektivity fluviálního systému (diplomová práce)
- Václav Stacke: Holocenní vývoj údolních niv v předpolí Západních Beskyd (na příkladu řeky Bečvy) (doktorská disertační práce)

3. ročník

Vyhlášení 3. ročníku soutěže
V souladu se stanovami soutěže nebyly z důvodu nedostatečného počtu přihlášených prací otevřeny kategorie soutěže a vyhlašovány výsledky.

2. ročník

Vyhlášení 2. ročníku soutěže
Zpráva o výsledcích 2. ročníku soutěže
Vítězi 2. ročníku soutěže se stali:
- Adam Emmer: Potenciální nebezpečnost vybraných morénami hrazených jezer v pohoří Cordillera Blanca, Peru (diplomová práce)

1. ročník

Vyhlášení 1. ročníku soutěže
Zpráva o výsledcích 1. ročníku soutěže
Vítězi 1. ročníku soutěže se stali:
- Michal Norbert: Foto-granulometrie vybraných svahových deformací Vnějších Západních Karpat (bakalářská práce)
- Ján Babej: Biogeomorfologické mapování samovolně renaturalizovaného úseku Spojené Bečvy u Hustopečí nad Bečvou (diplomová práce)
- Lukáš Krejčí: Struktura, dynamika a geomorfologické účinky dřevní hmoty v říčních korytech lesních vegetačních stupňů ČR (doktorská disertační práce)